Zadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody

Publikacja wizerunku bez zgody co do zasady stanowi naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego : 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnychWięcej oZadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody[…]

Wymóg uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku

Wymóg uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku

Ustawodawca nie uregulował definicji pojęcia wizerunku. Niemniej jednak bazując na orzecznictwie oraz doktrynie można stwierdzić, iż wizerunek to fizyczne cechy człowieka tworzące jego wygląd i umożliwiające jego identyfikację. Wizerunek może być wyrażony w portretach, ale przede wszystkim na fotografiach.   Wizerunek stanowi dobro prawne każdego człowieka i podlega ochronie. Prawo do czci, prywatności, godności sprawia,Więcej oWymóg uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku[…]

Rozpowszechnienie nagrań monitoringu, a naruszenie dóbr osobistych

Rozpowszechnienie nagrań monitoringu, a naruszenie dóbr osobistych

Bezsprzecznie narzędzie monitoringu pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony mienia. Powstaje jednak pytanie, na ile swobodnie właściciel nagrania może je wykorzystywać. Wskazówką w tym zakresie jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 2013 r. I ACa 12/2013:   Dobrem osobistym w postaci wizerunku danej osoby są fizyczne, dostrzegalne cechy człowieka stanowiące jegoWięcej oRozpowszechnienie nagrań monitoringu, a naruszenie dóbr osobistych[…]

Odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody

Odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody

Sąd Apelacyjny zważył również, że specyfika dobra, którym jest prawo jednostki do ochrony jej wizerunku przed nieuprawnionym jego rozpowszechnianiem, powoduje, że każde jego naruszenie, bez zgody uprawnionego musi być postrzegane jako krzywdzące. Pozbawia bowiem uprawnionego możliwości decydowania czy i w jaki sposób jego wizerunek może być udostępniony szerszej grupie osób.   Wyrok Sądu Apelacyjnego wWięcej oOdszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody[…]

CLOSE
CLOSE