Utracone korzyści jako forma odszkodowania

Utracone korzyści jako forma odszkodowania

Odszkodowanie przede wszystkim ma na celu pokrycie rzeczywiście wyrządzonej szkody, czyli straty, którą poniósł poszkodowany. Ustawodawca przewidział jednak, iż naprawienie szkody obejmuje nie tylko straty, które poszkodowany poniósł, ale również korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono – lucrum cessans. W przypadku szkody w postaci lucrum cessans, mającej z natury rzeczy charakter hipotetyczny,Więcej oUtracone korzyści jako forma odszkodowania[…]

CLOSE
CLOSE