Odszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy

Odszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy

W świetle art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.   Słynna paremia „pacta sunt servanda” oznacza dosłownie: „umów należy dotrzymywać”. Problem powstaje jednak, gdy jedna ze stron nie wykonuje umowy alboWięcej oOdszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy[…]

CLOSE
CLOSE