Dobra osobiste – definicja

Dobra osobiste – definicja

Bardzo często słyszymy hasło „naruszenie dóbr osobistych”. Należy jednak zdefiniować czym są owe dobra osobiste oraz kiedy są one chronione. Precyzyjnie tą kwestię wyjaśnia Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku o sygnaturze akt I ACa 54/2013:   Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lubWięcej oDobra osobiste – definicja[…]

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?

Czy doszło do naruszenia dobra osobistego decydujące znaczenie mają kryteria obiektywne a nie subiektywne odczucia osoby żądającej ochrony prawnej. Istotna jest zatem przede wszystkim reakcja społeczna na określone zachowanie, a ściślej, czy w odczuciu przeciętnie reagującej osoby zachowanie takie jest uważane za niedozwoloną ingerencję w sferę chronionych dóbr osobistych. Oznacza to, że zagrożenie lub naruszenieWięcej oKiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?[…]

Prawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna

Prawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna

Jednym z podstawowych obowiązków sądu jest wykrycie prawdy. Rozstrzygnięcie sprawy powinno bowiem być oparte na ustaleniach faktycznych odzwierciedlających rzeczywistość. W istocie jednak zadanie to nie jest takie proste. Zasadniczo wykrycie prawdy przez sąd ogranicza się w do przeprowadzenia dowodów wnioskowanych przez strony. Z tego właśnie względu aktywność procesowa stron postępowania jest bardzo ważna. Składanie wnioskówWięcej oPrawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna[…]

Cześć i dobre imię – ochrona dóbr osobistych

Cześć i dobre imię – ochrona dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych to najczęściej naruszenie czci i dobrego imienia. Druga strona medalu to wolność wypowiedzi i wolność do wyrażania swoich poglądów. Gdzie są jednak granice tej wolności?   Art. 54 ust. 1 Konstytucji gwarantuje wolność wypowiedzi, co obejmuje wolność wyrażania swoich poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz ich rozpowszechniania. Z art. 61 ust. 1 KonstytucjiWięcej oCześć i dobre imię – ochrona dóbr osobistych[…]

Błąd medyczny – definicja

Błąd medyczny – definicja

Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzjiWięcej oBłąd medyczny – definicja[…]

Zadośćuczynienie na gruncie przepisu art. 448 k.c.

Zadośćuczynienie na gruncie przepisu art. 448 k.c.

Z treści art. 448 k.c. wynika, iż temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone sąd może przyznać zadośćuczynienia w „odpowiedniej sumie”. Ustawodawca nie sprecyzował przy tym zasad ustalania wysokości tej sumy. Nie ulega wątpliwości, że o rozmiarze należnego zadośćuczynienia decyduje rozmiar doznanej krzywdy, zadośćuczynienie ma bowiem na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się doznaną krzywdą wWięcej oZadośćuczynienie na gruncie przepisu art. 448 k.c.[…]

Renta po wypadku komunikacyjnym

Renta po wypadku komunikacyjnym

Renta jest jezdnym ze świadczeń, które może przysługiwać poszkodowanemu na skutek wypadku komunikacyjnego. Poniższe orzecznictwo wyjaśnia, kiedy świadczenie to przysługuje.   Roszczenie o rentę przysługuje poszkodowanemu w razie: całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej; zwiększenia się jego potrzeb; zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość. Wymienione następstwa powinny mieć charakter trwały,Więcej oRenta po wypadku komunikacyjnym[…]

Jak ustalić wysokość zadośćuczynienia?

Jak ustalić wysokość zadośćuczynienia?

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia, czyli formy kompensaty szkody niemajątkowej jest zadaniem bardzo trudnym. Pomocne w tym zdaniu może być orzecznictwo sądów:   „O wysokości zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych – co do zasady – decyduje rodzaj naruszonego dobra osobistego pokrzywdzonego, skala naruszenia, okoliczności w jakich doszło do naruszenia i charakter działania sprawcy, w tym jednorazowość lubWięcej oJak ustalić wysokość zadośćuczynienia?[…]

Odszkodowanie a zadośćuczynienie część II – definicja zadośćuczynienia

Odszkodowanie a zadośćuczynienie część II – definicja zadośćuczynienia

Trzeba wyraźnie podkreślić, iż odszkodowanie nie jest tożsame z zadośćuczynieniem.   Zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 § 1 kc pełni przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Przyznana suma pieniężna ma bowiem stanowić ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej. Powinna ona wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne oraz ułatwić przezwyciężenie ujemnych przeżyć, aby w ten sposób przynajmniej częściowo została przywrócona równowagaWięcej oOdszkodowanie a zadośćuczynienie część II – definicja zadośćuczynienia[…]

Odszkodowanie a zadośćuczynienie część I – definicja odszkodowania

Odszkodowanie a zadośćuczynienie część I – definicja odszkodowania

W języku potoczny zazwyczaj mówi się o naprawieniu szkody poprzez odszkodowanie. Należy jednak rozróżnić szkodę majątkową od niemajątkowej.   Odszkodowanie co do zasady dotyczy szkody majątkowej. Jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu jako naprawienie uszczerbku. Może przybierać postać restytucji naturalnej, czyli zwrotu dokładnie takie samego przedmiotu, który został zniszczony – przywrócenie stanu poprzedniego lub przezWięcej oOdszkodowanie a zadośćuczynienie część I – definicja odszkodowania[…]

CLOSE
CLOSE