Dobra osobiste a obowiązki dziennikarzy

Dobra osobiste a obowiązki dziennikarzy

Kiedy okoliczności wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo nieprecyzyjności spostrzeżeń osób, które stanowią źródło informacji dziennikarzy, konieczne jest zastosowanie szczególnie drobiazgowych rygorów sprawdzenia prawdziwości stawianych zarzutów, mogących naruszyć dobra osobiste osób opisywanych w publikacji. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2007 r. I CSK 28/2007   Pozwanemu jako dziennikarzowi nie można odmówić prawaWięcej oDobra osobiste a obowiązki dziennikarzy[…]

Wzajemne naruszenie dóbr osobistych

Wzajemne naruszenie dóbr osobistych

Jeżeli powód narusza dobra osobiste innych osób jakimi są prawo do prywatności, zachowania własnego wizerunku, niezakłócone korzystanie ze swej swobody i własności prywatnej, to nie może skutecznie domagać się ochrony swego dobra osobistego skoro w istocie sam jest sprawcą tego naruszenia przez doprowadzenie (zmuszanie) innych osób (pozwanego) do takich zachowań. Zgłaszając żądanie ochrony dóbr osobistychWięcej oWzajemne naruszenie dóbr osobistych[…]

Treść przeprosin za naruszenie dóbr osobistych

Treść przeprosin za naruszenie dóbr osobistych

W postępowaniu dotyczącym naruszenia dóbr osobistych, praktycznie zawsze pojawia się kwestia instytucji przeprosin. Należy więc wyjaśnić, jak powinna być skonstruowana treść tych przeprosin. Po drugie należy odpowiedzieć na pytanie, czy sąd może ingerować w zaproponowaną przez poszkodowanego treść?   Sąd może ingerować w żądaną treść oświadczenia przez ograniczenie jej zakresu czy uściślenie określonych sformułowań, aWięcej oTreść przeprosin za naruszenie dóbr osobistych[…]

Czy naruszenie dobra osobistego związane jest z faktyczną utratą dobrego imienia?

Czy naruszenie dobra osobistego związane jest z faktyczną utratą dobrego imienia?

Odwołanie się do obiektywnych kryteriów nie oznacza, że decydujące znaczenie ma reakcja, jaką dane zachowanie wywołuje w społeczeństwie, art. 24 k.c. nie uzależnia bowiem ochrony prawnej od tego, czy oceniane zachowanie doszło do wiadomości szerszego kręgu osób. Nie chodzi tu bowiem o reakcję społeczeństwa, lecz o opinię występującą w społeczeństwie. Nie może budzić najmniejszych wątpliwości,Więcej oCzy naruszenie dobra osobistego związane jest z faktyczną utratą dobrego imienia?[…]

Odpowiedzialność za błąd medyczny

Odpowiedzialność za błąd medyczny

W tzw. „procesach lekarskich” ustalenie w sposób pewny związku przyczynowego pomiędzy postępowaniem lekarza a powstałą szkodą jest najczęściej niemożliwe, gdyż w świetle wiedzy medycznej w większości wypadków można mówić tylko o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia, a rzadko o pewności, czy wyłączności przyczyny, zatem do przyjęcia związku przyczynowego wystarczy już ustalenie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa.   Wyrok SąduWięcej oOdpowiedzialność za błąd medyczny[…]

Błąd medyczny – definicja

Błąd medyczny – definicja

Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzjiWięcej oBłąd medyczny – definicja[…]

Odszkodowanie na prywatną rehabilitację

Odszkodowanie na prywatną rehabilitację

Jak już zostało wskazane we wcześniejszych postach odszkodowanie przewidziane w art. 444 § 1 k.c. obejmuje wszelkie wydatki (koszty) pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są konieczne i celowe. Osoba poszkodowana może więc żądać zwrotu poniesionych kosztów na leczenie. Pytanie jednak, czy ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów na prywatną rehabilitacjęWięcej oOdszkodowanie na prywatną rehabilitację[…]

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W pierwszej kolejności należy ustalić, czym jest wypadek przy pracy w świetle obowiązujących przepisów. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:   podczas lub w związku zWięcej oOdszkodowanie za wypadek przy pracy[…]

Zabezpieczenie renty na czas trwania procesu

Zabezpieczenie renty na czas trwania procesu

Postępowanie sądowe w sprawie odszkodowawczej trwa wiele miesięcy, a nawet lat. Nie każdy może tak długo czekać na rozstrzygnięcie sprawy. Zdarza się, iż osoba poszkodowana po wypadku wymaga niezwłocznie środków finansowych na leczenie lub inne potrzeby związane z wypadkiem. W takich okolicznościach pomocna jest instytucja zabezpieczenia roszczenia na czas trwania procesu. Zabezpieczenie może dotyczyć świadczeniaWięcej oZabezpieczenie renty na czas trwania procesu[…]

Zadośćuczynienie na gruncie przepisu art. 448 k.c.

Zadośćuczynienie na gruncie przepisu art. 448 k.c.

Z treści art. 448 k.c. wynika, iż temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone sąd może przyznać zadośćuczynienia w „odpowiedniej sumie”. Ustawodawca nie sprecyzował przy tym zasad ustalania wysokości tej sumy. Nie ulega wątpliwości, że o rozmiarze należnego zadośćuczynienia decyduje rozmiar doznanej krzywdy, zadośćuczynienie ma bowiem na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się doznaną krzywdą wWięcej oZadośćuczynienie na gruncie przepisu art. 448 k.c.[…]

CLOSE
CLOSE