Zadośćuczynienie na gruncie przepisu art. 448 k.c.

Zadośćuczynienie na gruncie przepisu art. 448 k.c.

Z treści art. 448 k.c. wynika, iż temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone sąd może przyznać zadośćuczynienia w „odpowiedniej sumie”. Ustawodawca nie sprecyzował przy tym zasad ustalania wysokości tej sumy. Nie ulega wątpliwości, że o rozmiarze należnego zadośćuczynienia decyduje rozmiar doznanej krzywdy, zadośćuczynienie ma bowiem na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się doznaną krzywdą wWięcej oZadośćuczynienie na gruncie przepisu art. 448 k.c.[…]

Czy zapłacę podatek od odszkodowania lub zadośćuczynienia?

Czy zapłacę podatek od odszkodowania lub zadośćuczynienia?

Kwestię tą reguluje głównie Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle art. 21 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynika z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych, odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, renty przyznane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, kwotyWięcej oCzy zapłacę podatek od odszkodowania lub zadośćuczynienia?[…]

Sprawca nie miał OC – brak OC a odszkodowanie i zadośćuczynienie

Sprawca nie miał OC – brak OC a odszkodowanie i zadośćuczynienie

Właściciele pojazdów mechanicznych mają ustawowy obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tak zwanego OC. Może się jednak zdarzyć, iż sprawca wypadku komunikacyjnego nie dopełnił tego obowiązku. Tak jak wskazaliśmy we wcześniejszym poście, teoretycznie świadczenia można domagać się bezpośrednio od sprawcy zdarzenia. Pytanie, czy to jedyna droga do naprawienia szkody? W takich przypadkach pomocna jest instytucja UbezpieczeniowegoWięcej oSprawca nie miał OC – brak OC a odszkodowanie i zadośćuczynienie[…]

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW

Ubezpieczyciel zgodnie z ustawą ma co od zasady 30 dni od dnia zgłoszenia szkody na wydanie decyzji, w ramach której wypłaca świadczenie lub odmawia jego wypłaty. W przypadku, kiedy stanowisko ubezpieczyciela jest dla nas niekorzystne możemy złożyć tak zwane odwołanie. Jaki jest termin do złożenia odwołania? Wbrew częstym informacjom od zakładu ubezpieczeń nie jest toWięcej oOdwołanie od decyzji ubezpieczyciela PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW[…]

Pozwać sprawcę wypadku czy ubezpieczyciela?

Pozwać sprawcę wypadku czy ubezpieczyciela?

Osoba poszkodowana po wypadku komunikacyjnym może zastanawiać się czy pozwać sprawcę wypadku, czy jego ubezpieczyciela w zakresie polisy OC. Od strony formalnej nie ma przeciwwskazań co do żadnej z opcji. Jeżeli sprawca jest winny, to na podstawie zasad ogólnych odpowiada za naprawienie szkody. Jednakże z punktu widzenia ekonomii sprawy wygodniej i pewniej jest pozwać ubezpieczyciela.Więcej oPozwać sprawcę wypadku czy ubezpieczyciela?[…]

Do którego sądu złożyć pozew?

Do którego sądu złożyć pozew?

Właściwość sądu to pierwsza kwestia nad którą należy się zastanowić podczas składania pozwu do sądu. Instytucja ta została dokładnie uregulowana w przepisach, w szczególności w Kodeksie postępowania cywilnego. Zacząć należy od właściwości miejscowej. Zgodnie z zasadą ogólną powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, a w przypadku osóbWięcej oDo którego sądu złożyć pozew?[…]

Jak długo trwa postępowanie sądowe?

Jak długo trwa postępowanie sądowe?

Statystycznie postępowanie sądowe w sprawie cywilnej trwa 8 miesięcy. To jednak tylko statystyka. Niestety w sprawach odszkodowawczych postępowanie potrafi trwać dużo dłużej. Wynika to głównie z rozbudowanego postępowania dowodowego. Pamiętać należy, że na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi skutki prawne, takich jak zakres szkody, rozmiar krzywdy, podstawy do zasądzenia renty. Konieczne jestWięcej oJak długo trwa postępowanie sądowe?[…]

Czy warto wchodzić w spór z dużym ubezpieczycielem PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW?

Czy warto wchodzić w spór z dużym ubezpieczycielem PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW?

W poprzednim wpisie przedstawione zostały świadczenia, o które może ubiegać się osoba poszkodowana po wypadku komunikacyjnym. Absolutnie nigdy nie jest tak, że podmiot odpowiedzialny za szkodę sam zaproponuje ich wypłatę. Najczęściej efektem postępowania likwidacyjnego jest albo pominięcie niektórych instytucji np. renty, albo wypłata tylko części należnej kwoty. Z naszej wieloletniej praktyki, setek spraw przeciwko ubezpieczycielom,Więcej oCzy warto wchodzić w spór z dużym ubezpieczycielem PZU WARTA HESTIA GENERALI TUW?[…]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku samochodowym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku samochodowym

W ramach tego wpisu przedstawione zostaną świadczenia, które może uzyskać osoba poszkodowana po wypadku komunikacyjnym.   Mowa o wyrównaniu uszczerbku majątkowego. W zakres odszkodowania wchodzi między innymi naprawienie rzeczy, które uległy zniszczeniu bezpośrednio na skutek wypadku, wszelkie koszty leczenia po wypadku, opieka osób trzecich. Podsumowując chodzi w wszystkie koszty pozostające w normalnym związku z wypadkiemWięcej oOdszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku samochodowym[…]

Ocena krzywdy przy orzekaniu zadośćuczynienia

Ocena krzywdy przy orzekaniu zadośćuczynienia

Przepis art. 446 § 4 k.c. ani przepis art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. nie wiąże wystąpienia krzywdy ze szkodą ujętą w kategoriach medycznych. Także mierzenie skali cierpienia osoby, która nie doznała uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, pozostaje poza możliwościami dowodowymi Sądu i ubezpieczyciela. Aktualny stan wiedzy nie pozwala naWięcej oOcena krzywdy przy orzekaniu zadośćuczynienia[…]

CLOSE
CLOSE