Odsetki za opóźnione świadczenie

Odsetki za opóźnione świadczenie

Każdy z nas w życiu codziennym styka się z instytucją odsetek. W ramach tego wpisu wyjaśnione zostanie pojęcie odsetek za opóźnienie. Spotykamy się z nimi jako z tak zwaną sankcją za opóźnienie w realizacji świadczenia pieniężnego. Może dotyczyć zarówno obowiązku zapłaty wynikającego z faktury, ale również opóźnienia przy wypłacie zadośćuczynienia.   Zgodnie z przepisem art.Więcej oOdsetki za opóźnione świadczenie[…]

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za hałas sąsiadów

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za hałas sąsiadów

Zasadniczo dobra osobiste to zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska /art. 23 kc/. Jak już wiele razy było powtarzane we wpisach, powyższy katalog ustawowy nie jest katalogiem zamkniętym. W mieście W. właścicielka mieszkania pozwała sąsiada o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbrWięcej oZadośćuczynienie, odszkodowanie za hałas sąsiadów[…]

Obywatelskie zatrzymanie a naruszenie dóbr osobistych

Obywatelskie zatrzymanie a naruszenie dóbr osobistych

Na wstępnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 243 § 1 Kodeksu postępowania karnego „Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości”. Innymi słowy, jeżeli jesteśmy świadkami przestępstwa mamy ustawowe przyzwolenie na to,Więcej oObywatelskie zatrzymanie a naruszenie dóbr osobistych[…]

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody

Publikacja wizerunku bez zgody co do zasady stanowi naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego : 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnychWięcej oZadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody[…]

Prawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna

Prawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna

Jednym z podstawowych obowiązków sądu jest wykrycie prawdy. Rozstrzygnięcie sprawy powinno bowiem być oparte na ustaleniach faktycznych odzwierciedlających rzeczywistość. W istocie jednak zadanie to nie jest takie proste. Zasadniczo wykrycie prawdy przez sąd ogranicza się w do przeprowadzenia dowodów wnioskowanych przez strony. Z tego właśnie względu aktywność procesowa stron postępowania jest bardzo ważna. Składanie wnioskówWięcej oPrawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna[…]

Inicjatywa dowodowa strony – dowód nielegalny

Inicjatywa dowodowa strony – dowód nielegalny

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne – to podstawowa zasada w zakresie dowodzenia w procesie cywilnym. Innymi słowy strona powinna przejawiać aktywność w celu wykazania wszystkich istotnych okoliczności, z których wywodzi skutki prawne. Aktywność ta przejawia się w szczególności poprzez wnioski dowodowe. To interes strony nakazuje jej podjąćWięcej oInicjatywa dowodowa strony – dowód nielegalny[…]

Sąd Apelacyjny w Gdańsku dba o dobra osobiste klientów

Sąd Apelacyjny w Gdańsku dba o dobra osobiste klientów

Aktualnie w większości marketów i w centrach handlowych spotykamy tak zwaną ochronę. Pytanie na jak wiele ochrona sklepu może sobie pozwolić w zakresie kontroli klientów? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: Oczywiście bezpodstawne zatrzymanie klienta przez ochronę sklepu i żądanie poddania się rewizji osobistej stanowi naruszenie jego dóbr osobistychWięcej oSąd Apelacyjny w Gdańsku dba o dobra osobiste klientów[…]

Zadośćuczynienie za zamianę noworodków w szpitalu

Zadośćuczynienie za zamianę noworodków w szpitalu

Historia mogłaby się wydawać niemożliwa. Zdarzyło się jednak, że obsługa szpitala omyłkowo zamieniła noworodki. Czy takie zdarzenie jest podstawą do naprawienia krzywdy?   Zamiana niemowląt spowodowała naruszenie dóbr osobistych powodów w postaci prawa do wychowywania się w pełnej biologicznej rodzinie, prawa wychowywania biologicznego potomstwa, a także prawa do życia nie zmąconego (wskutek działania państwa) zaburzeniamiWięcej oZadośćuczynienie za zamianę noworodków w szpitalu[…]

Odpowiedzialność za błąd medyczny

Odpowiedzialność za błąd medyczny

W tzw. „procesach lekarskich” ustalenie w sposób pewny związku przyczynowego pomiędzy postępowaniem lekarza a powstałą szkodą jest najczęściej niemożliwe, gdyż w świetle wiedzy medycznej w większości wypadków można mówić tylko o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia, a rzadko o pewności, czy wyłączności przyczyny, zatem do przyjęcia związku przyczynowego wystarczy już ustalenie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa.   Wyrok SąduWięcej oOdpowiedzialność za błąd medyczny[…]

Błąd medyczny – definicja

Błąd medyczny – definicja

Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzjiWięcej oBłąd medyczny – definicja[…]

CLOSE
CLOSE