Odsetki za opóźnione świadczenie

Odsetki za opóźnione świadczenie

Każdy z nas w życiu codziennym styka się z instytucją odsetek. W ramach tego wpisu wyjaśnione zostanie pojęcie odsetek za opóźnienie. Spotykamy się z nimi jako z tak zwaną sankcją za opóźnienie w realizacji świadczenia pieniężnego. Może dotyczyć zarówno obowiązku zapłaty wynikającego z faktury, ale również opóźnienia przy wypłacie zadośćuczynienia.   Zgodnie z przepisem art.Więcej oOdsetki za opóźnione świadczenie[…]

Odszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy

Odszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy

W świetle art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.   Słynna paremia „pacta sunt servanda” oznacza dosłownie: „umów należy dotrzymywać”. Problem powstaje jednak, gdy jedna ze stron nie wykonuje umowy alboWięcej oOdszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy[…]

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za hałas sąsiadów

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za hałas sąsiadów

Zasadniczo dobra osobiste to zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska /art. 23 kc/. Jak już wiele razy było powtarzane we wpisach, powyższy katalog ustawowy nie jest katalogiem zamkniętym. W mieście W. właścicielka mieszkania pozwała sąsiada o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbrWięcej oZadośćuczynienie, odszkodowanie za hałas sąsiadów[…]

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody

Publikacja wizerunku bez zgody co do zasady stanowi naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego : 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnychWięcej oZadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody[…]

Prawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna

Prawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna

Jednym z podstawowych obowiązków sądu jest wykrycie prawdy. Rozstrzygnięcie sprawy powinno bowiem być oparte na ustaleniach faktycznych odzwierciedlających rzeczywistość. W istocie jednak zadanie to nie jest takie proste. Zasadniczo wykrycie prawdy przez sąd ogranicza się w do przeprowadzenia dowodów wnioskowanych przez strony. Z tego właśnie względu aktywność procesowa stron postępowania jest bardzo ważna. Składanie wnioskówWięcej oPrawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna[…]

Inicjatywa dowodowa strony – dowód nielegalny

Inicjatywa dowodowa strony – dowód nielegalny

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne – to podstawowa zasada w zakresie dowodzenia w procesie cywilnym. Innymi słowy strona powinna przejawiać aktywność w celu wykazania wszystkich istotnych okoliczności, z których wywodzi skutki prawne. Aktywność ta przejawia się w szczególności poprzez wnioski dowodowe. To interes strony nakazuje jej podjąćWięcej oInicjatywa dowodowa strony – dowód nielegalny[…]

Zmarnowany urlop a naruszenie dóbr osobistych

Zmarnowany urlop a naruszenie dóbr osobistych

Artykuł 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 223 poz. 2268 ze zm.) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.   Prawo do spokojnego wypoczynku (urlopu) nie jest dobrem osobistym mieszczącym się w katalogu dóbrWięcej oZmarnowany urlop a naruszenie dóbr osobistych[…]

Odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody

Odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody

Sąd Apelacyjny zważył również, że specyfika dobra, którym jest prawo jednostki do ochrony jej wizerunku przed nieuprawnionym jego rozpowszechnianiem, powoduje, że każde jego naruszenie, bez zgody uprawnionego musi być postrzegane jako krzywdzące. Pozbawia bowiem uprawnionego możliwości decydowania czy i w jaki sposób jego wizerunek może być udostępniony szerszej grupie osób.   Wyrok Sądu Apelacyjnego wWięcej oOdszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody[…]

Odpowiedzialność za błąd medyczny

Odpowiedzialność za błąd medyczny

W tzw. „procesach lekarskich” ustalenie w sposób pewny związku przyczynowego pomiędzy postępowaniem lekarza a powstałą szkodą jest najczęściej niemożliwe, gdyż w świetle wiedzy medycznej w większości wypadków można mówić tylko o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia, a rzadko o pewności, czy wyłączności przyczyny, zatem do przyjęcia związku przyczynowego wystarczy już ustalenie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa.   Wyrok SąduWięcej oOdpowiedzialność za błąd medyczny[…]

Błąd medyczny – definicja

Błąd medyczny – definicja

Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzjiWięcej oBłąd medyczny – definicja[…]

CLOSE
CLOSE