Rozpowszechnienie nagrań monitoringu, a naruszenie dóbr osobistych

Rozpowszechnienie nagrań monitoringu, a naruszenie dóbr osobistych

Bezsprzecznie narzędzie monitoringu pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony mienia. Powstaje jednak pytanie, na ile swobodnie właściciel nagrania może je wykorzystywać. Wskazówką w tym zakresie jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 2013 r. I ACa 12/2013:   Dobrem osobistym w postaci wizerunku danej osoby są fizyczne, dostrzegalne cechy człowieka stanowiące jegoWięcej oRozpowszechnienie nagrań monitoringu, a naruszenie dóbr osobistych[…]

Czy można naruszać dobra osobiste osoby prawnej?

Czy można naruszać dobra osobiste osoby prawnej?

Wydawać by się mogło, iż dobra osobiste to pojecie związane wyłącznie z człowiekiem, osobą fizyczną. Tak jednak nie jest. Jak najbardziej osoba prawna, czyli spółka, fundacja może doznać naruszenia dóbr osobistych.   Dobrem osoby prawnej jest m.in. jej dobre imię, rozumiane jako marka, ugruntowana pozycja. Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej może polegać np. na rozpowszechnianiuWięcej oCzy można naruszać dobra osobiste osoby prawnej?[…]

Cześć i dobre imię – ochrona dóbr osobistych

Cześć i dobre imię – ochrona dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych to najczęściej naruszenie czci i dobrego imienia. Druga strona medalu to wolność wypowiedzi i wolność do wyrażania swoich poglądów. Gdzie są jednak granice tej wolności?   Art. 54 ust. 1 Konstytucji gwarantuje wolność wypowiedzi, co obejmuje wolność wyrażania swoich poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz ich rozpowszechniania. Z art. 61 ust. 1 KonstytucjiWięcej oCześć i dobre imię – ochrona dóbr osobistych[…]

Zadośćuczynienie za zamianę noworodków w szpitalu

Zadośćuczynienie za zamianę noworodków w szpitalu

Historia mogłaby się wydawać niemożliwa. Zdarzyło się jednak, że obsługa szpitala omyłkowo zamieniła noworodki. Czy takie zdarzenie jest podstawą do naprawienia krzywdy?   Zamiana niemowląt spowodowała naruszenie dóbr osobistych powodów w postaci prawa do wychowywania się w pełnej biologicznej rodzinie, prawa wychowywania biologicznego potomstwa, a także prawa do życia nie zmąconego (wskutek działania państwa) zaburzeniamiWięcej oZadośćuczynienie za zamianę noworodków w szpitalu[…]

Brak wdzięczności ze strony osób najbliższych jako naruszenie dóbr osobistych

Brak wdzięczności ze strony osób najbliższych jako naruszenie dóbr osobistych

Czy brak wdzięczności za dobrodziejstwa ze strony osoby najbliższej może rodzić konsekwencje w postaci zasądzenia zadośćuczynienia?   Wprawdzie brak należnej wdzięczności ze strony osób najbliższych, którym powódka przez wiele lat wyświadczyła liczne dobrodziejstwa, nie stanowi naruszenia jej dóbr osobistych, to jednak niewątpliwie zwiększa cierpienie i krzywdę powódki wywołane aktami uwłaczającymi jej godności osobistej. A wWięcej oBrak wdzięczności ze strony osób najbliższych jako naruszenie dóbr osobistych[…]

Czy wycięcie drzew przez sąsiada na naszej posesji stanowi naruszenie dóbr osobistych?

Czy wycięcie drzew przez sąsiada na naszej posesji stanowi naruszenie dóbr osobistych?

Jak już zostało przedstawione w wielu wpisach, ustawowy katalog przykładów dóbr osobistych jest katalogiem otwartym. Jednakże nie każde naruszenie subiektywnych wartości, stanowi naruszenie dóbr osobistych.   Niewyczerpujący katalog dóbr osobistych z art. 23 k.c. wymieniony przez Sąd Okręgowy nie zawiera żadnego, które mogłoby potencjalnie zostać powiązane z wycięciem drzewa na nieruchomości. Wszystkie te dobra osobiste,Więcej oCzy wycięcie drzew przez sąsiada na naszej posesji stanowi naruszenie dóbr osobistych?[…]

Zmarnowany urlop a naruszenie dóbr osobistych

Zmarnowany urlop a naruszenie dóbr osobistych

Artykuł 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 223 poz. 2268 ze zm.) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.   Prawo do spokojnego wypoczynku (urlopu) nie jest dobrem osobistym mieszczącym się w katalogu dóbrWięcej oZmarnowany urlop a naruszenie dóbr osobistych[…]

Odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody

Odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody

Sąd Apelacyjny zważył również, że specyfika dobra, którym jest prawo jednostki do ochrony jej wizerunku przed nieuprawnionym jego rozpowszechnianiem, powoduje, że każde jego naruszenie, bez zgody uprawnionego musi być postrzegane jako krzywdzące. Pozbawia bowiem uprawnionego możliwości decydowania czy i w jaki sposób jego wizerunek może być udostępniony szerszej grupie osób.   Wyrok Sądu Apelacyjnego wWięcej oOdszkodowanie za wykorzystanie wizerunku, zdjęcia bez wiedzy i zgody[…]

Dobra osobiste a obowiązki dziennikarzy

Dobra osobiste a obowiązki dziennikarzy

Kiedy okoliczności wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo nieprecyzyjności spostrzeżeń osób, które stanowią źródło informacji dziennikarzy, konieczne jest zastosowanie szczególnie drobiazgowych rygorów sprawdzenia prawdziwości stawianych zarzutów, mogących naruszyć dobra osobiste osób opisywanych w publikacji. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2007 r. I CSK 28/2007   Pozwanemu jako dziennikarzowi nie można odmówić prawaWięcej oDobra osobiste a obowiązki dziennikarzy[…]

Wzajemne naruszenie dóbr osobistych

Wzajemne naruszenie dóbr osobistych

Jeżeli powód narusza dobra osobiste innych osób jakimi są prawo do prywatności, zachowania własnego wizerunku, niezakłócone korzystanie ze swej swobody i własności prywatnej, to nie może skutecznie domagać się ochrony swego dobra osobistego skoro w istocie sam jest sprawcą tego naruszenia przez doprowadzenie (zmuszanie) innych osób (pozwanego) do takich zachowań. Zgłaszając żądanie ochrony dóbr osobistychWięcej oWzajemne naruszenie dóbr osobistych[…]

CLOSE
CLOSE