Odszkodowanie za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy

W świetle art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Słynna paremia „pacta sunt servanda” oznacza dosłownie: „umów należy dotrzymywać”. Problem powstaje jednak, gdy jedna ze stron nie wykonuje umowy albo opóźnia się z jej wykonaniem.

 

W ramach tego wpisu przedstawione zostaną możliwe roszczenia, które przysługują wierzycielowi w sytuacji kiedy druga strona umowy nie wykonuje należycie swoich obowiązków.

 

Wskazać należy, że wierzycielowi służy w pierwszej kolejności roszczenie o wykonanie zobowiązania w naturze, zgodnie z zasadą realnego wykonania zobowiązania. Dopóki więc strony łączy umowa, a świadczenie jest możliwe do spełnienia, wierzycielowi przysługuje przede wszystkim roszczenie o spełnienie świadczenia przez dłużnika zgodnie z treścią zobowiązania. Jeżeli rezultatem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest wyrządzenie szkody, to powstaje uprawnienie wierzyciela do domagania się jej naprawienia. Odszkodowanie należne w takim przypadku zastąpi z reguły świadczenie wynikające z treści zobowiązania. Czasem wystąpi ono obok tego świadczenia, gdy wierzyciel z domagania się wykonania umowy nie zrezygnuje, a zażąda odszkodowania za skutki zwłoki w wykonaniu zobowiązania.

 

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą „w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki, co wynika z art. 471 i 477 KC. Przy czym art. 477 § 2 KC wyraźnie odróżnia realne wykonanie zobowiązania od roszczeń odszkodowawczych, które ograniczają się do wyrównania szkody poniesionej przez wierzyciela przez to, że nie otrzymał świadczenia w terminie” Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt I ACa 595/08.

 

Następnie pojawia się pytanie jak wyliczyć kwotę odszkodowania. Stwierdzić należy, iż odszkodowanie ma przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Odszkodowanie powinno wyrównać poniesiony uszczerbek albo w granicach ujemnego interesu umownego, albo jeśli ustawa lub umowa to przewiduje, także w granicach dodatniego interesu umownego, czyli łącznie z nieosiągniętą korzyścią, jaką miała przynieść wierzycielowi niewykonana lub nienależycie wykonana umowa. Powinno się z zasady doprowadzić do takiego stanu, który by wystąpił, gdyby nie miało miejsca zdarzenie wyrządzające szkodę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *