Odpowiedzialność za błąd medyczny

W tzw. „procesach lekarskich” ustalenie w sposób pewny związku przyczynowego pomiędzy postępowaniem lekarza a powstałą szkodą jest najczęściej niemożliwe, gdyż w świetle wiedzy medycznej w większości wypadków można mówić tylko o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia, a rzadko o pewności, czy wyłączności przyczyny, zatem do przyjęcia związku przyczynowego wystarczy już ustalenie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2013 r. I ACa 192/2013

 

  1. Do obowiązków lekarzy oraz personelu medycznego należy podjęcie takiego sposobu postępowania (leczenia), które gwarantować powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nie narażenie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia.

 

  1. Pojęcie bezprawności należy rozumieć szeroko jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym, przez który należy rozumieć nie tylko ustawodawstwo, ale również obowiązujące w społeczeństwie zasady współżycia społecznego; wśród nich mieści się przeprowadzanie zabiegów operacyjnych zgodnie ze sztuką lekarską i z najwyższą starannością wymaganą od profesjonalistów w zakresie medycyny.

 

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 lutego 2010 r. V CSK 287/2009

 

Niestwierdzenie przez biegłych błędu w sztuce lekarskiej nie przesądza jeszcze o braku odpowiedzialności skoro przemawiają za tym inne okoliczności.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 marca 2009 r. I ACa 78/2009

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *