Obywatelskie zatrzymanie a naruszenie dóbr osobistych

Obywatelskie zatrzymanie a naruszenie dóbr osobistych

Na wstępnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 243 § 1 Kodeksu postępowania karnego „Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości”. Innymi słowy, jeżeli jesteśmy świadkami przestępstwa mamy ustawowe przyzwolenie na to,Więcej oObywatelskie zatrzymanie a naruszenie dóbr osobistych[…]

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody

Publikacja wizerunku bez zgody co do zasady stanowi naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego : 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnychWięcej oZadośćuczynienie, odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku bez zgody[…]

Wymóg uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku

Wymóg uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku

Ustawodawca nie uregulował definicji pojęcia wizerunku. Niemniej jednak bazując na orzecznictwie oraz doktrynie można stwierdzić, iż wizerunek to fizyczne cechy człowieka tworzące jego wygląd i umożliwiające jego identyfikację. Wizerunek może być wyrażony w portretach, ale przede wszystkim na fotografiach.   Wizerunek stanowi dobro prawne każdego człowieka i podlega ochronie. Prawo do czci, prywatności, godności sprawia,Więcej oWymóg uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku[…]

Dobra osobiste – definicja

Dobra osobiste – definicja

Bardzo często słyszymy hasło „naruszenie dóbr osobistych”. Należy jednak zdefiniować czym są owe dobra osobiste oraz kiedy są one chronione. Precyzyjnie tą kwestię wyjaśnia Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku o sygnaturze akt I ACa 54/2013:   Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lubWięcej oDobra osobiste – definicja[…]

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?

Czy doszło do naruszenia dobra osobistego decydujące znaczenie mają kryteria obiektywne a nie subiektywne odczucia osoby żądającej ochrony prawnej. Istotna jest zatem przede wszystkim reakcja społeczna na określone zachowanie, a ściślej, czy w odczuciu przeciętnie reagującej osoby zachowanie takie jest uważane za niedozwoloną ingerencję w sferę chronionych dóbr osobistych. Oznacza to, że zagrożenie lub naruszenieWięcej oKiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?[…]

Prawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna

Prawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna

Jednym z podstawowych obowiązków sądu jest wykrycie prawdy. Rozstrzygnięcie sprawy powinno bowiem być oparte na ustaleniach faktycznych odzwierciedlających rzeczywistość. W istocie jednak zadanie to nie jest takie proste. Zasadniczo wykrycie prawdy przez sąd ogranicza się w do przeprowadzenia dowodów wnioskowanych przez strony. Z tego właśnie względu aktywność procesowa stron postępowania jest bardzo ważna. Składanie wnioskówWięcej oPrawda przed sądem nie obroni się sama – prawda materialna[…]

Inicjatywa dowodowa strony – dowód nielegalny

Inicjatywa dowodowa strony – dowód nielegalny

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne – to podstawowa zasada w zakresie dowodzenia w procesie cywilnym. Innymi słowy strona powinna przejawiać aktywność w celu wykazania wszystkich istotnych okoliczności, z których wywodzi skutki prawne. Aktywność ta przejawia się w szczególności poprzez wnioski dowodowe. To interes strony nakazuje jej podjąćWięcej oInicjatywa dowodowa strony – dowód nielegalny[…]

Sąd Apelacyjny w Gdańsku dba o dobra osobiste klientów

Sąd Apelacyjny w Gdańsku dba o dobra osobiste klientów

Aktualnie w większości marketów i w centrach handlowych spotykamy tak zwaną ochronę. Pytanie na jak wiele ochrona sklepu może sobie pozwolić w zakresie kontroli klientów? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: Oczywiście bezpodstawne zatrzymanie klienta przez ochronę sklepu i żądanie poddania się rewizji osobistej stanowi naruszenie jego dóbr osobistychWięcej oSąd Apelacyjny w Gdańsku dba o dobra osobiste klientów[…]

Czy przymuszanie do praktyk religijnych stanowi naruszenie dóbr osobistych?

Czy przymuszanie do praktyk religijnych stanowi naruszenie dóbr osobistych?

W dzisiejszych czasach temat tolerancji religijnej jest zdecydowanie kontrowersyjny. Jak w tej materii przedstawia się kwestia dóbr osobistych?   Swoboda sumienia to wolne, wynikające z własnego przekonania wyrażanie określonego światopoglądu, w tym także wybór i praktykowanie określonej religii, wybór systemu wartości, według którego dokonuje się oceny swoich zachowań, czynów, myśli i uczuć. Chroniąc swobodę sumienia,Więcej oCzy przymuszanie do praktyk religijnych stanowi naruszenie dóbr osobistych?[…]

Rozpowszechnienie nagrań monitoringu, a naruszenie dóbr osobistych

Rozpowszechnienie nagrań monitoringu, a naruszenie dóbr osobistych

Bezsprzecznie narzędzie monitoringu pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony mienia. Powstaje jednak pytanie, na ile swobodnie właściciel nagrania może je wykorzystywać. Wskazówką w tym zakresie jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 2013 r. I ACa 12/2013:   Dobrem osobistym w postaci wizerunku danej osoby są fizyczne, dostrzegalne cechy człowieka stanowiące jegoWięcej oRozpowszechnienie nagrań monitoringu, a naruszenie dóbr osobistych[…]

CLOSE
CLOSE